Chung cư Vinhomes Smart City là các dự án lớn của tập đoàn Vingroup. Di chuyển tiện lợi, nội thất tân tiến và là thành phầm hàng đầu được nhiều người tiêu dùng thích mê. Vinhomes Smart City lấy cảm hứng từ toàn cầu của New York đình đám,dự án có diện tích 43 ha, bao gồm một8 tòa tháp, cả cả các căn hộ tương xứng để sống bao gồm tất cả các loại hình: căn hộ,công sở,penthouse, duplex, L&mark 81 & biệt thự https://slashdot.org/submission/14711055/d-n-vinhomes-smart-city https://getpocket.com/@smartcity7taymo https://code.getnoc.com/vinsmartcityhanoi https://gitlab.kitware.com/vinsmarttaymo https://git.noc.ruhr-uni-bochum.de/vinsmarttaymo https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=1910033 http://exp.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/vinsmarttaymo https://pbase.com/vinsmartcityhanoi/profile https://git.sicom.gov.co/vinsmartcityhanoi https://stackoverflow.com/users/story/17076031


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:39:08 (4d)